Olakšano nivelisanje kosionog uređaja

Ravnomerno nivelisan kosioni uređaj je potreban za precizan otkos dobro održavanog travnjaka.

Uverite se da je vaša platforma za košenje u ravni po svim pravcima - sa jedne ka drugoj strani i sa prednje ka zadnjoj strani - za precizno i ravnomerno košenje kroz ceo travnjaka.